ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Η ΒΟΥΛΗ

ΝΟΜΟΣ Αρ. 96/2017

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ

ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Βάσει των άρθρων 78 και 83, εδάφιο 1 του Συντάγματος, μετά από πρόταση του Συμβουλίου των Υπουργών, η Βουλή της Δημοκρατίας της Αλβανίας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο νόμος αυτός ρυθμίζει την άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν στις εθνικές μειονότητες στη Δημοκρατία της Αλβανίας,  σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Αλβανίας, τη Σύμβαση Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων, η οποία κυρώθηκε με τον Νόμο 8496/03.06.1999, και τις διεθνείς συμφωνίες στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου στις οποίες η Δημοκρατία της Αλβανίας είναι μέρος.

Άρθρο 2

Σκοπός

 1. Σκοπός του νόμου είναι να διασφαλίσει, για τα άτομα που ανήκουν σε μια εθνική μειονότητα, την άσκηση των ειδικών δικαιωμάτων, τα οποία απαιτούνται για την προστασία της διακριτής ταυτότητας των εθνικών μειονοτήτων, ως αναπόσπαστο τμήμα μιας συνεκτικής κοινωνίας, και τα οποία εγγυώνται την απουσία διακρίσεων και την πλήρη ισότητα ενώπιον του νόμου.
 2. Κατά την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, τα άτομα που ανήκουν στις εθνικές μειονότητες οφείλουν να σέβονται το κράτος δικαίου, την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Δημοκρατίας της Αλβανίας.

Άρθρο 3

Ορισμοί

 1. Εθνική Μειονότητα είναι μία ομάδα Αλβανών υπηκόων που διαμένουν στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Αλβανίας, έχουν παλιούς και σταθερούς δεσμούς με το αλβανικό κράτος, παρουσιάζουν διακριτά χαρακτηριστικά πολιτιστικού, εθνικού, γλωσσικού, θρησκευτικού ή παραδοσιακού χαρακτήρα, και τα οποία είναι πρόθυμα να εκφράσουν, να διατηρήσουν και να αναπτύξουν από κοινού τη διακριτή πολιτιστική, εθνική, γλωσσική, θρησκευτική ή παραδοσιακή ταυτότητά τους.
 2. Υπό την έννοια του παρόντος νόμου, οι εθνικές μειονότητες στη Δημοκρατία της Αλβανίας είναι η ελληνική, η μακεδονική, η ρωμουνική [βλαχική], οι Ρομά, η αιγυπτιακή, η μαυροβουνιακή, η βοσνιακή, η σερβική και η βουλγαρική.

Άρθρο 4

Η αναγνώριση εθνικών μειονοτήτων

 1. Η τυπική [επίσημη] αναγνώριση των εθνικών μειονοτήτων στη Δημοκρατία της Αλβανίας, εκτός από αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 3, εδάφιο 2, γίνεται με νόμο, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο εδάφιο 1 του άρθρου 3 και στα άρθρα 6 και 7 του παρόντος νόμου.
 2. Το αίτημα για την επίσημη αναγνώριση κατατίθεται στον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών από την ομάδα των πολιτών που πρεσβεύουν ότι ανήκουν σε εθνική μειονότητα.
 3. Το αίτημα εξετάζεται από μία επιτροπή ad hoc,η οποία συστήνεται από το αρμόδιο  Υπουργείο Εσωτερικών. Η δομή και οι λειτουργίες της επιτροπής, όπως και οι διαδικασίες για την εξέταση του αιτήματος αναγνώρισης μιας εθνικής μειονότητας, καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών.
 4. Οι αποφάσεις της ad hoc επιτροπής μπορούν να εφεσιβληθούν στο δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την επίλυση διοικητικών διαφορών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 5

Η άσκηση των δικαιωμάτων

 1. Κάθε πρόσωπο που ανήκει σε μια εθνική μειονότητα έχει το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα να αντιμετωπίζεται ή όχι ως τέτοιο, χωρίς να υφίσταται κανένα μειονέκτημα από αυτή την επιλογή ή από την άσκηση των δικαιωμάτων που συνδέονται με αυτή την επιλογή.
 2. Τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες ασκούν τα δικαιώματα και απολαμβάνουν τις ελευθερίες που εγγυάται αυτός ο νόμος, είτε ατομικά είτε από κοινού με άλλα άτομα σε όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας της Αλβανίας.

Άρθρο 6

Το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό

 1. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να διακηρύσσει ότι ανήκει σε μια εθνική μειονότητα, με βάση το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό, σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας για τη γενική απογραφή του πληθυσμού της Δημοκρατία της Αλβανίας και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο.
 2. Κανείς δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να αποκαλύψει ή να δημοσιοποιήσει δεδομένα σε σχέση με την ένταξή του/της σε μια εθνική μειονότητα ούτε με την εθνική, γλωσσική ή θρησκευτική του/της ένταξη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αυτή η αποκάλυψη δεδομένων είναι αναγκαία για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 3,7,11,12,13,14 και 15 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 7

Συλλογή Δεδομένων

 1. Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων, οι δημόσιοι θεσμοί σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο συλλέγουν στοιχεία σε σχέση με την ταυτοποίηση των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, με βάση το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού αυτών των ατόμων και την έγγραφη απόδειξη του Γραφείου Προσωπικής Κατάστασης, σε συμφωνία με το εδάφιο 2 του άρθρου 6 αυτού του νόμου και τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 2. Τα κριτήρια, τα έγγραφα καθώς και οι αντίστοιχες διαδικασίες για τη συγκέντρωση των στοιχείων που προβλέπονται στο εδάφιο 1 αυτού του άρθρου επικυρώνονται με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών, μετά από  πρόταση του αρμόδιου Υπουργού Εσωτερικών.

Άρθρο 8

Απαγόρευση των διακρίσεων

 1. Απαγορεύεται κάθε διάκριση σε βάρος οποιουδήποτε ατόμου λόγω της συμμετοχής του/της σε μια εθνική μειονότητα.
 2. Οι δημόσιοι θεσμοί, κεντρικοί και τοπικοί, υιοθετούν και εφαρμόζουν μέτρα αναγκαία για:
  1. να διασφαλίζουν την πλήρη και αποτελεσματική ισότητα στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή μεταξύ των ατόμων που ανήκουν σε μια εθνική μειονότητα και εκείνων που ανήκουν στην πλειοψηφία·
  2. να προστατεύουν τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες από απειλές, διάκριση, εχθρότητα ή βία εξαιτίας της διακριτής πολιτιστικής, εθνικής, γλωσσικής, θρησκευτικής ή παραδοσιακής τους ταυτότητας·
  3. να ενισχύουν τον διαπολιτισμικό διάλογο·
  4. να προωθήσουν τον αμοιβαίο σεβασμό, την κατανόηση και τη συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους πολίτες της Δημοκρατίας της Αλβανίας, χωρίς διάκριση όσον αφορά τη διακριτή πολιτιστική, εθνική, γλωσσική, θρησκευτική ή παραδοσιακή τους ταυτότητα.
 3. Μέτρα που υιοθετήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν συνιστούν πράξη διάκρισης.

Άρθρο 9

Ελευθερία οργάνωσης και το δικαίωμα στην αντιπροσώπευση

Άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες χαίρουν και απολαμβάνουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) το δικαίωμα στην ελευθερία ειρηνικών συνελεύσεων και την ελευθερία της οργάνωσης·

β) το δικαίωμα να δημιουργούν και να συμμετέχουν σε πολιτικά κόμματα, ενώσεις, καθώς και άλλες αστικές οργανώσεις, σε συμφωνία με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία, με στόχο την έκφραση και την προστασία των συμφερόντων τους·

γ) το δικαίωμα να εκλέγονται σε αντιπροσωπευτικά όργανα, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εκλογικού Κώδικα και της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 10

Ελευθερία συνείδησης και θρησκείας

 1. Για τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες διασφαλίζεται το δικαίωμα στην ελευθερία της συνείδησης και τη θρησκεία και έχουν το δικαίωμα να εκδηλώνουν, ατομικά ή συλλογικά, τη θρησκεία ή την πίστη τους.
 2. Τα άτομα που ανήκουν σε μια εθνική μειονότητα έχουν το δικαίωμα να δημιουργούν τους θρησκευτικούς τους οργανισμούς και ενώσεις σε συμφωνία με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 11

Συμμετοχή στη δημόσια, πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ζωή

 1. Τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες έχουν το δικαίωμα στην ίση και αποτελεσματική συμμετοχή στη δημόσια, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας, συγκεκριμένα σε ζητήματα σχετικά με τη διατήρηση, την προστασία και την προαγωγή του πολιτισμού, των παραδόσεων και της ταυτότητας της μειονότητας στην οποία ανήκουν.
 2. Τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες και οι οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τις εθνικές μειονότητες απολαμβάνουν το δικαίωμα στην εφαρμογή και την οικονομική υποστήριξη από πολιτιστικούς θεσμούς με σκοπό την προαγωγή, τη διατήρηση και την προάσπιση των παραδόσεών τους χωρίς διάκριση για την πολιτιστική, εθνική, γλωσσική ή παραδοσιακή τους ταυτότητα, σε συμφωνία με την ισχύουσα πολιτιστική νομοθεσία.
 3. Τα μέτρα και οι αναγκαίες πολιτικές που διασφαλίζουν τη συμμετοχή των εθνικών μειονοτήτων στη δημόσια, πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ζωή εγκρίνονται με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών μετά από πρόταση των αρμόδιων για τους προαναφερόμενους τομείς Υπουργών.

Άρθρο 12

Διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας των εθνικών μειονοτήτων

 1. Τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τη γλωσσική, πολιτιστική και θρησκευτική τους ταυτότητα και την πολιτιστική τους κληρονομιά σε όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας της Αλβανίας.
 2. Τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες απολαμβάνουν,  σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 2 αυτού του νόμου, το δικαίωμα να εορτάζουν γεγονότα που σχετίζονται με την προαγωγή της διακριτής πολιτιστικής τους ταυτότητας.
 3. Στρατηγικές, προγράμματα και σχέδια δράσης που δημιουργούν τις αναγκαίες συνθήκες ώστε οι εθνικές μειονότητες να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τη διακριτή τους ταυτότητα εγκρίνονται με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών με πρόταση των αρμόδιων Υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού.
 4. Υπό την επιφύλαξη των μέτρων που λαμβάνονται σε συμφωνία με την πολιτική της γενικότερης ενσωμάτωσης των εθνικών μειονοτήτων, απαγορεύονται πολιτικές και πρακτικές που αποσκοπούν στην αφομοίωση των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες ενάντια στη θέλησή τους.

Άρθρο 13

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση στη γλώσσα της μειονότητας

 1. Τα άτομα που ανήκουν σε μία εθνική μειονότητα απολαμβάνουν το δικαίωμα να μαθαίνουν τη γλώσσα της μειονότητας.
 2. Για τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, στις μονάδες της τοπικής αυτοδιοίκησης όπου αυτά κατοικούν παραδοσιακά ή σε σημαντικό αριθμό, εάν υπάρχουν επαρκή αιτήματα, διασφαλίζεται η δυνατότητα να μαθαίνουν ή να διδάσκονται στη γλώσσα της μειονότητας,  σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία στον εκπαιδευτικό τομέα.
 3. Τα κριτήρια για τον καθορισμό της μονάδας της τοπικής αυτοδιοίκησης, του σημαντικού αριθμού και των επαρκών αιτημάτων προσδιορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών, μετά από  πρόταση των αρμόδιων Υπουργών Παιδείας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 4. Τα κατάλληλα μέτρα στους τομείς της παιδείας και της επιστημονικής έρευνας, με στόχο την ενίσχυση της γνώσης του πολιτισμού, της ιστορίας, της γλώσσας και της θρησκευτικής πίστης των εθνικών μειονοτήτων και της πλειονότητας, σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία στον τομέα της εκπαίδευσης, εγκρίνονται με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών, μετά από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού Παιδείας,  σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία στον τομέα της εκπαίδευσης.
 5. Τα κατάλληλα μέτρα για τη δημιουργία των δυνατοτήτων και των συνθηκών για τον εφοδιασμό με σχολικά εγχειρίδια, την αρχική κατάρτιση, την εκπαίδευση και την περαιτέρω επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, καθώς και για τη δημιουργία και τη λειτουργία τάξεων στη γλώσσα των εθνικών μειονοτήτων, εγκρίνονται με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών μετά από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού Παιδείας, σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία στον τομέα της εκπαίδευσης.
 6. Τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες έχουν το δικαίωμα να ανοίγουν και να διευθύνουν ιδιωτικά ιδρύματα του εκπαιδευτικού συστήματος και ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, εφόσον πληρούν όλους τους όρους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα της εκπαίδευσης.
 7. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου θα υλοποιούνται με την επιφύλαξη της διδασκαλίας της αλβανικής γλώσσας.( ή χωρίς υστέρηση της αλβανικής )

Άρθρο 14

Ελευθερία έκφρασης και γνώμης και το δικαίωμα στην ενημέρωση

 1. Τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες χαίρουν και απολαμβάνουν το δικαίωμα έκφρασης απόψεων και ιδεών, όπως και να λαμβάνουν και να μεταδίδουν πληροφορίες στη γλώσσα των μειονοτήτων, χωρίς διάκριση και χωρίς παρεμβολή των τοπικών αρχών.
 2. Τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες έχουν το δικαίωμα να έχουν τα δικά τους έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ,  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στη Δημοκρατία της Αλβανίας για τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.
 3. Τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηχητικών και οπτικοακουστικών μέσων χωρίς διάκριση, σύμφωνα με τις συνθήκες, τα κριτήρια και τις διαδικασίες που προσδιορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα οπτικοακουστικά μέσα στη Δημοκρατία της Αλβανίας. Η άδεια ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής μετάδοσης δίδεται χωρίς διάκριση και σύμφωνα με τα κριτήρια της νομοθεσίας για τα οπτικοακουστικά μέσα.
 4. Τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες απολαμβάνουν το δικαίωμα στην ενημέρωση στη μητρική τους γλώσσα. Το κεντρικό δημόσιο ραδιόφωνο και η τηλεόραση μεταδίδουν σε έναν από τους σταθμούς τους ενημερωτικά και πολιτιστικά προγράμματα στη γλώσσα των εθνικών μειονοτήτων.

Άρθρο 15

Χρήση της γλώσσας

 1. 1.Τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν, μαζί με την αλβανική γλώσσα, στη γλώσσα της εθνικής μειονότητας στην οποία ανήκουν:
  1. το όνομα και το επίθετό τους,  σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία·
  2. σήματα, επιγραφές και άλλες πληροφορίες προσωπικής φύσης ορατές στο κοινό σε κάθε δραστηριότητα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής.
 2. Στις μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης όπου τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες κατοικούν παραδοσιακά από ή που αποτελούν περισσότερο από 20 τοις εκατό του γενικού αριθμού του πληθυσμού αυτής της μονάδας, μετά από αίτημά τους τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης δημιουργούν τις συνθήκες, στο μέτρο που είναι δυνατό, για τη χρήση της γλώσσας της μειονότητας στις σχέσεις μεταξύ των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και σ’ αυτά τα όργανα.
 3. Με απόφαση των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου περισσότερο από 20 τοις εκατό των κατοίκων ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, όταν υπάρχει επαρκές αίτημα εκ μέρους τους, οι ονομασίες των αντίστοιχων διοικητικών μονάδων, των δρόμων και των άλλων τοπογραφικών ενδείξεων, μαζί με την αλβανική γλώσσα, εμφανίζονται και στη γλώσσα της αντίστοιχης μειονότητας, σύμφωνα με τις νομικές προβλέψεις της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 4. Στις μονάδες της τοπικής αυτοδιοίκησης όπου τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες αποτελούν περισσότερο από 20 τοις εκατό του γενικού αριθμού του πληθυσμού αυτής της μονάδας, αυτά έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες, μαζί με την αλβανική γλώσσα, και στη γλώσσα της μειονότητας, σχετικά με την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας. Η παροχή πληροφοριών στη γλώσσα των μειονοτήτων για την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας ρυθμίζεται με πράξεις που εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπής Εκλογών.
 5. Κάθε άτομο που ανήκει σε εθνική μειονότητα έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται άμεσα στη γλώσσα που αυτός/αυτή καταλαβαίνει για τους λόγους της σύλληψής του/της και για τη φύση και τα αίτια κάθε κατηγορίας εναντίον του/της και για να υπερασπίζεται τον εαυτό του/της σε αυτή τη γλώσσα,  σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. (Διαδικασίας)
 6. Ο τρόπος χρήσης της γλώσσας των μειονοτήτων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα εδάφια 2 και 3 αυτού του άρθρου ρυθμίζεται με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών μετά από πρόταση των αρμόδιων Υπουργών Εσωτερικών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 16

Απαγόρευση του περιορισμού των δικαιωμάτων

Απαγορεύεται η λήψη μέτρων που αλλάζουν τη σύνθεση του πληθυσμού στις μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης που κατοικούνται από άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες ,με σκοπό τον περιορισμό των δικαιωμάτων που προβλέπονται από αυτό τον νόμο.

Άρθρο 17

Διεθνείς συμφωνίες

 1. Τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες απολαμβάνουν το δικαίωμα να θέτουν και να διατηρούν ελεύθερες και ειρηνικές επαφές, εκτός των ορίων της Δημοκρατίας της Αλβανίας με άτομα, με τα οποία έχουν την ίδια εθνική, γλωσσική και θρησκευτική ταυτότητα ή κοινή πολιτιστική κληρονομιά.
 2. Η Δημοκρατία της Αλβανίας μπορεί να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες με άλλα κράτη για να διασφαλίσει την προστασία των ατόμων που ανήκουν σε αντίστοιχες εθνικές μειονότητες,  σύμφωνα με το δίκαιο για τις διεθνείς συμφωνίες που ισχύει στη Δημοκρατία της Αλβανίας.
 3. Διεθνείς συμφωνίες που προβλέπονται στο εδάφιο 2 αυτού του άρθρου, πριν την έγκρισή τους επί της αρχής από το Συμβούλιο των Υπουργών, διαβουλεύονται με την Επιτροπή για τις Εθνικές Μειονότητες.

 

Κεφάλαιο III

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 18

Επιτροπή για τις Εθνικές Μειονότητες

 1. Με σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας και της προαγωγής των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των εθνικών μειονοτήτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτού του νόμου και την αντίστοιχη ισχύουσα νομοθεσία, συστήνεται η Επιτροπή για τις Εθνικές Μειονότητες ως ένας κεντρικός θεσμός που εξαρτάται από τον Πρωθυπουργό.
 2. Η οργάνωση, η λειτουργία και το επίπεδο των μισθών των μελών της Επιτροπής για τις Εθνικές Μειονότητες και του διοικητικού προσωπικού προσδιορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών, με πρόταση του Πρωθυπουργού.
 3. Η δομή της Επιτροπής για τις Εθνικές Μειονότητες εγκρίνεται με εντολή του Πρωθυπουργού.
 4. Οι εργασιακές σχέσεις του διοικητικού προσωπικού καθορίζονται σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας για τους δημοσίους υπαλλήλους και τον Εργατικό Κώδικα.

Άρθρο 19

Αρμοδιότητες της Επιτροπής για τις Εθνικές Μειονότητες

Η Επιτροπή για τις Εθνικές Μειονότητες έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συστήνει και γνωμοδοτεί σε σχέση με τον σχεδιασμό της νομοθεσίας, των πολιτικών και των προγραμμάτων που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων·

β) προτείνει συστάσεις προς το Συμβούλιο των Υπουργών, τα υπουργεία και άλλους κεντρικούς θεσμούς, καθώς και σε όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης για τη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με τις εθνικές μειονότητες·

γ) εκπονεί και υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις (αναφορές} στη Βουλή για την κατάσταση των εθνικών μειονοτήτων στη Δημοκρατία της Αλβανίας·

δ) συνεργάζεται και συντονίζει με τους κρατικούς θεσμούς σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο τη σύνταξη αναφορών και την επίβλεψη της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου και των κρατικών πολιτικών σε σχέση με τις εθνικές μειονότητες·

ε) οργανώνει δράσεις με σκοπό την αύξηση του ενδιαφέροντος για την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων και την ενίσχυση του διαλόγου με τις ενώσεις των εθνικών μειονοτήτων·

στ) συμβάλλει στην προετοιμασία της εθνικής έκθεσης για την εφαρμογή της Σύμβασης Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων·

ζ) αναλαμβάνει δράσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο την εκπλήρωση των διεθνών δεσμεύσεων και υποχρεώσεων·

η) γνωμοδοτεί σε σχέση με τις διεθνείς συμφωνίες που σχετίζονται με τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των εθνικών μειονοτήτων·

θ) γνωμοδοτεί στον θεσμό που προβλέπεται στο εδάφιο 3 του άρθρου 3 αυτού του νόμου σχετικά με τα αιτήματα αναγνώρισης των μειονοτήτων·

ι) χρηματοδοτεί, μέσω του ταμείου για τις εθνικές μειονότητες, τις πρωτοβουλίες και τα σχέδια που αποσκοπούν στην προστασία των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων και στη διατήρηση και προαγωγή της εθνικής, της γλωσσικής και της πολιτιστικής ταυτότητας των εθνικών μειονοτήτων.

Άρθρο 20

Δομή της Επιτροπής για τις Εθνικές Μειονότητες

 1. Η Επιτροπή για τις Εθνικές Μειονότητες αποτελείται από εκπροσώπους των εθνικών μειονοτήτων στη Δημοκρατία της Αλβανίας, όπως προβλέπονται στο εδάφιο 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.
 2. Κάθε μία από τις εθνικές μειονότητες που προβλέπονται στο εδάφιο 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου έχει το δικαίωμα να έχει από έναν εκπρόσωπο με την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής για τις Εθνικές Μειονότητες. Τα μέλη της Επιτροπής για τις Εθνικές Μειονότητες διορίζονται με εντολή του Πρωθυπουργού βασισμένη στις υποψηφιότητες που υποβάλλονται από τις ενώσεις που εκπροσωπούν τις εθνικές μειονότητες. Η εντολή του μέλους της Επιτροπής είναι τετραετής με δικαίωμα ανανέωσης.
 3. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής για τις Εθνικές Μειονότητες διορίζονται με εντολή του Πρωθυπουργού κάθε τέσσερα χρόνια.
 4. Η επιλογή του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής για τις Εθνικές Μειονότητες πραγματοποιείται μέσω μιας ανεξάρτητης, διαφανούς και περιεκτικής διαδικασίας. Οι διαδικασίες και οι κανόνες για την ανάπτυξη αυτής της διαδικασίας ρυθμίζονται με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού.

Άρθρο 21

Ταμείο για τις εθνικές μειονότητες

 1. Συστήνεται ταμείο για τις εθνικές μειονότητες για τη στήριξη των πρωτοβουλιών και των σχεδίων που αποσκοπούν στην προστασία των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων, για τη διατήρηση και την προαγωγή της διακριτής πολιτιστικής, εθνικής, γλωσσικής, παραδοσιακής και θρησκευτικής ταυτότητας των εθνικών μειονοτήτων.
 2. Το ταμείο χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και διοικείται από την Επιτροπή για τις Εθνικές Μειονότητες.
 3. Τα κριτήρια για τη στήριξη των πρωτοβουλιών και των σχεδίων σύμφωνα με το εδάφιο 1 αυτού του άρθρου, τα κριτήρια για την επιλογή χρηματοδότησής τους και για τη διοίκηση του ταμείου για τις εθνικές μειονότητες καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών.

Άρθρο 22

Τελικές διατάξεις

 1. Καμία διάταξη σε αυτό τον νόμο δεν θα ερμηνευτεί ως περιορισμός ή αποφυγή των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ανθρώπινων ελευθεριών, που επικυρώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία ή με διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η Δημοκρατία της Αλβανίας είναι μέλος.
 2. Τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων που προβλέπονται από τις διεθνείς συμφωνίες που έχουν επικυρωθεί από τη Δημοκρατία της Αλβανίας δεν επηρεάζονται από αυτό τον νόμο.
 3. Η Κρατική Επιτροπή για τις Μειονότητες που συστάθηκε με την Απόφαση αρ. 127 με ημερομηνία 11.3.2004 του Συμβουλίου των Υπουργών, τροποποιημένη, ασκεί τις λειτουργίες της μέχρι τη στιγμή της σύστασης της Επιτροπής για τις Εθνικές Μειονότητες όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 23

Εφαρμοστικές πράξεις

 1. Το Συμβούλιο των Υπουργών επιφορτίζεται, μέσα σε 6 μήνες από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, να εγκρίνει τις εφαρμοστέες πράξεις για την εφαρμογή των άρθρων 4, εδάφιο 3∙ 7, εδάφιο 2∙ 11,εδάφιο 3∙ 12, εδάφιο 3∙ 13, εδάφια 3, 4 και 5∙ 15, εδάφιο 6∙ 18, εδάφιο 2∙ 20, εδάφιο 4 και 21, εδάφιο 3, του παρόντος νόμου.
 2. Η Κεντρική Επιτροπή των Εκλογών επιφορτίζεται, μέσασε 6 μήνες από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, να εγκρίνει τις πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 15, εδάφιο 4 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 24

Θέση σε ισχύ

Αυτός ο νόμος τίθεται σε ισχύ 15 μέρες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Gramoz RUÇI

Εγκρίθηκε στις 13.10.2017

Η μετάφραση και επεξεργασία του κειμένου του Νόμου για τις εθνικές μειονότητες έγινε από τους Παρούλα Νάσκου-Περράκη, Ελευθερία Μαντά (Επικ Καθηγήτρια ΑΠΘ) και Νεκτάριο Βασιλάκη (Μεταπτυχιακό φοιτητή ΑΠΘ).

Ελληνικα